Styrelsemöte 2015-04-21

Post date: 2015-apr-22 12:51:14

Sammanfattning av styrelsemötet Tunge Bygdegård

*Mötets öppnande.

Val av mötets Ordförande.

Tommy Lindgren valdes.

*Val av justerare.

Klas Andersson valdes.

* Val av sekreterare

Jerry Corneliusson valdes.

*Godkännande av dagordning

Dagordning lästes upp och godkändes med vissa tillägg.

*Föregående protokoll

Styrelsemötet från 2015-04-07 lästes upp och godkändes.

*Avrapportering från varje grupp

*Fastighetsanslutningsavtal

*Upphandlingsförfarande

*Arvoderad projektarbetare

*Övriga ärenden

*Mötets avslutande