Kallelse till Extra Föreningsstämma i Tunge Fiber

Post date: 2015-nov-23 10:32:10

Tid: Måndag den 14 december 2015, klockan 18.30 - 21.00

Plats: Alegården (Låcktorp 144, 460 11 Nygård)

Anmäl gärna huruvida ni avser deltaga, då vi tänkte bjuda på fika.

Svara till info@tungefiber.se eller per telefon till:

Inger Tegemyr Sköldén 0703 38 03 05

Anje Libera 0727 84 84 28

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av mötesordförande

§ 3. Anmälan om, av styrelsen vald, sekreterare

§ 4. Val av justerare (2st)

§ 5. Godkännande av dagordning

§ 6. Godkännande av röstlängd

§ 7. Information om läget i projektet

§ 8. Val av valberedning

§ 9. Beslut om samförläggning med Vattenfall

§ 10. Övriga frågor

§ 11. Mötets avslutande

Styrelsen kommer att ge en lägesrapport om hur projektet framskrider.

Vid mötet skall medlemmarna rösta om samförläggning med Vattenfall samt

välja en valberedning. Se Bilaga A – Underlag till beslut

Vid mötet har varje medlem en röst.

Medlem som inte kan närvara vid mötet kan ge annan person fullmakt att rösta i dennes ställe. Fullmakten skall vara skriftlig. Ett ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt finns under fliken dokument

Fullständig kallelse finns under fliken dokument

Välkomna till Alegården

Styrelsen Tunge Fiber ekonomisk förening